ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η επιχείρηση διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την άρση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν τόσο τις  κτιριακές όσο και τις ηλεκτρονικές υποδομές και εφαρμογές που απαιτούνται.

Η εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις εύλογες προσαρμογές του εργασιακού της χώρου (προσβασιμότητα σε χώρους εργασίας, τουαλέτες, κλπ.).